Marina

Vedtekt for marinaer hos Alta Havn

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier.

Last ned vedtekten nederst på siden.


Fastsatt av Alta Havnestyre 05.06.2015 med hjemmel i LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann § 42, 1.ledd, samt Ordensforskrift for Alta Havnedistrikt, av 5.11.2002.
 
INNHOLD:
Vedtektene gjelder i alle marinaanlegg/ opplagsplasser som eies eller drives av Alta Havn KF
 
1. EIERFORHOLD

Flytebryggene eies og administreres av Alta Havn KF. Alle avtaler om båtplass/opplagsplass skal gjøres med havnekontoret tlf. 78 44 69 10. Bestilling kan også gjøres via www.altahavn.no

 

2. KONTRAKT

Ved utleie skal det skrives kontrakt som skal inneholde minst følgende opplysninger:

Navn, fakturaadresse og telefonnummer, båtens data som lengde, bredde, merke og modell/ type, Registreringsnummer og forsikringsselskap skal også oppgis hvis kjent.

 

3. LEIE OG INNSKUDD

Båtplass leies på årsbasis av Alta Havn KF, og det skal betales leie og innskudd forskuddsvis, etter de til en hver tid gjeldende satser fastsatt av havnestyret. Priser finnes på www.altahavn.no

Innskuddet er ikke rentebærende og tilbakebetales ved opphør av leieforholdet. Ved uoppgjorte regninger for leie eller skader mv, kommer reglene i pkt. 14 her til anvendelse.

 

4. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Leieforholdet løper på årsbasis, og fornyes automatisk hvert år. Avtalen er oppsigelig med gjensidig oppsigelsestid på to – 2 – måneder fra dato-til-dato.

 

5. TILDELING AV PLASS

Tildeling av plass foretas av havneadministrasjonen etter søknad eller venteliste. Leier av båtplass/opplagsplass må innta plassen med sin båt.

Ved bytte av båt kan leier pålegges å bytte plass hvis det ikke lenger er samsvar mellom plassen og båtens størrelse. Dersom det ikke er ledig båtplass til større båt kan kunden ikke kreve ny plass foran andre på ventelisten. Det er ikke tillatt å flytte utriggere eller gjøre andre forandringer uten godkjenning fra Alta Havn KF.

Dersom innehaver av båtplass ikke har egen båt som kan ligge på båtplassen, er det ikke adgang til å inneha båtplass mer enn 6 – seks måneder. Dette gjelder både når båten er solgt og ved større reparasjoner

Det er ikke tillatt å framleie eller overdra eller låne plassen til andre. Dersom framleie av spesielle årsaker må foregå utover 6 mnd, kan det inngås særskilt avtale med Alta Havn KF. Det er leietakeren med kontrakt som står ansvarlig overfor utleier ved slik fremleie. Utleier er ikke ansvarlig dersom båtplassen blir tatt i bruk av uvedkommende.

Fartøyer som benytter Alta Havn’s kaier/ flytebrygger uten tillatelse skal betale vederlag i tillegg til ordinære havneavgifter, og vil bli fjernet. Se pkt. 14. Mislighold, og de til enhver tid gjeldende priser.

 

6. LEIETAKERS PLIKTER

Fortøyning

Båteier plikter å holde tilsyn med, og fortøye båten forsvarlig med for- og akterfortøyning, slik at den ikke påfører skade på andre fartøyer eller bryggeanlegg. Ingen del av båten skal gå inn over flytebryggen, uten særskilt avtale. Det er tillatt å legge båten med akterenden inn i båsen pga værforhold mv.

Fortøyningen skal utføres slik at bryggene ikke utsettes for rykkbelastninger i fortøyningsfestene. Derfor skal alle fortøyninger være stramme, og det skal brukes strekkavlastere av god kvalitet på alle tamper.

Båter som er fortøyd langsmed brygge uten båser, skal forsynes med tilstrekkelig antall fendere så de ikke skader sideliggende båter. Det er ikke tillatt å sette fortøyningstau over bryggene av hensyn til sikkerheten. Det skal kun fortøyes i pullerter eller særlige fortøyningsfester, og aldri i fenderbord eller kantsikringsbord på bryggene.

Det er ikke tillatt å fortøye slepejoller bak eller foran båten, eller på enden av uteliggere eller flytebrygger.

Blir en båteier av Alta Havn KF eller havnens tilsynsmann gjort oppmerksom på at hans/hennes båt ikke er forsvarlig fortøyd, skal dette straks rettes på.

 

7. BRUK AV HAVNA

Ved inn- og utseiling fra havnene må den største forsiktighet utvises, og alle plikter å følge de fartsbestemmelser som er fastsatt av Alta Havn KF.  

Unødig kjøring med motor må ikke foretas når båten er fortøyd. På seilbåter påses det at fall o.l. er forsvarlig fastgjort, slik at klapring i vind unngås. Båter, biler og tilhengere må ikke hindre sikker adkomst til anlegget.

Søppel skal tas med hjem

Miljøavfall som batterier, spillolje og annet leveres gratis ved godkjent mottak. Sløying av fisk og lignende arbeid er ikke tillatt i eller i nærheten av bryggeanlegget.

Det er ikke tillatt å hensette eller lagre gjenstander av noen art på bryggene av hensyn til sikkerheten. Løse tamper skal ikke ligge på bryggene. Slikt blir uten varsel fjernet på vedkommende leiers regning, Utleier er ikke ansvarlig for tap av eller skade på slike gjenstander

Gjentatt overtredelse av ordensregler er å oppfatte som mislighold av disse vedtekter. Se pkt 14. Mislighold.

 

8. OPPLAG

Dersom det er avsatt plass til vinteropplagsplass er det plasser som leies ut på kontrakt. Plassen disponeres til 10. juni, med mindre annet er avtalt med Alta Havn KF. Etter endt opplag skal alt opplagsmateriell (stillas, krybber, krakker o.l.) samt søppel og annet avfall fra båtpussen fjernes innen 24. Juni. Dersom det ikke skjer, blir det fjernet og kassert på eiers regning

Overdekning av båt skal ikke være høyere enn 0,5 meter over båtens største høyde, og må sikres slik at klapring i vind unngås. Branngater mellom båter i opplag må sikres etter gjeldende brannforskrifter. Det er Alta Brannvesen som er faginstans.

 

9. AVGIFTSOBLAT

Når betaling av båtplassavgiften er registrert tildeles en selvklebende oblat som skal settes godt synlig på båten. Oblaten har disse opplysningene: Navn på marina, båtplass nr. og årstall. Det utstedes nytt oblat hvert år. Båter uten oblat blir fjernet av Alta Havn KF fra marinaen, og utleveres mot betaling av vederlag til dekning av utgifter forbundet med fjerning, transport og lagring. Se pkt. 14. Mislighold.

Ekstra ytelser

For de av våre anlegg som er låst med port, utleveres det 1 nøkkel pr. båt. Ekstra nøkler/ tapt nøkkel og landstrøm 230V er ikke inkludert i leieprisen, og betales etter gjeldende priser.

 

10. REGISTRERING, MERKING OG FORSIKRING

Hver båtplass skal være merket med båtplassnummer.

Båter over 19 fot skal være forsikret også mot skade på havneanlegget eller annet fartøy så lenge en har leiekontrakt med Alta Havn KF. Eier plikter straks å melde fra om skader på anlegget til Alta Havn KF.

Forsikringsselskap skal oppgis på kontrakten.

Ved skifte av båt og ved ny registrering skal det straks gis melding til Alta Havn KF med opplysninger om båt-type, modell, størrelse og evt. reg.nr i Småbåtregisteret.

 

11. ANSVAR

Alta Havn KF fraskriver seg ethvert ansvar ved brann i, tyveri eller hærverk av eller fra båter som ligger fortøyd ved bryggene. Alta Havn KF har heller ikke ansvar for skader som påføres båter som er fortøyd eller er under opplag i havna. Heller ikke er utleier ansvarlig for eventuell personskade forvoldt i forbindelse med bruk av båtplassen.

Ved sin underskrift på kontrakten mellom leietaker og Alta Havn KF, godtar leietaker disse vedtektene.

 

12. VEDLIKEHOLD OG REGULERING

Alta Havn KF er ansvarlig for nødvendig vedlikehold som følge av normal slitasje og elde. Skader som påføres anlegget av leietaker er leietakers ansvar.

Regulering

Alta Havn KF forbeholder seg rett til omregulering, omplassering og eventuell flytting av fartøyer fra havnen dersom det er nødvendig eller ønskelig for forsvarlig drift av havnen og / eller drift av og utnyttelse av havneområdet. Dette etter å ha forsøkt å kontakte leietaker innenfor rimelig tid.

 

13. KRAV TIL BRUK AV GODKJENT UTSTYR

Alt elektrisk utstyr skal være av godkjent type for bruk i marint miljø, for å hindre skade på person eller gjenstander. Ulovlig kabler vil bli fjernet.

Ledning fra båten skal være av sjø- og oljebestandig kvalitet med teknisk betegnelse H07RN-F, den skal ha godt synlig merking, og være minst 2,5 kv., og skal ha kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16 amp (blå industrikontakt / ”hankjønn”) med kapslingsgrad IPX4 eller 6

Se Vedlegg 1 til denne vedtekt.

 

14. MISLIGHOLD OG TVIST

Ved manglende betaling og/ eller gjentatte brudd på denne vedtekt, vil plassen bli oppsagt og fartøyet pålagt fjernet. Skyldige avgifter blir fratrukket innestående innskudd og evt. manglende dekning utover dette er tvangsgrunnlag for utlegg som sendes til innfordring i henhold til signert avtale om båtplass. Dersom eier ikke fjerner fartøyet, kan Alta Havn KF gjøre dette.

For Alta Havn KF sitt arbeid med fjerning og sikring av fartøy, og der en må iverksette tiltak eller har merarbeid som følge av at regelverket ikke følges vil vil det påløpe gebyr (og eller erstatningsansvar, jfr Ordensforskrift for Alta Havn, Tvangsfullb.lovens §§ 3 og 9, og gjeldende Avgiftsregulativ for Alta Havn KF.

Tvister

Tvister mellom leietakere i anlegget og mellom utleier og leietaker behandles av Havnestyret. Tvister der vedtak er gjort etter Havneloven kan påklages til Kystverket jfr. Havnelovens §§ 9 og 12[1].

Andre bestemmelser

Bestemmelsene i Ordensforskriften[2]  kommer også til anvendelse.

Denne vedtekt utleveres sammen med kontrakt for leie av båtplass hos Alta Havn KF.

 

IKRAFTTREDEN

Denne vedtekt gjøres gjeldende fra 5. juni 2015 og avløser tidligere vedtekter av 23. november 2012,

 

[1] LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann

 

[2] Ordensforskrift for Alta Havnedistrikt, FOR 2003-12-19 nr. 1829

###


VEDLEGG 1:

INSTRUKS VEDRØRENDE TILKNYTNING TIL STRØMFORSYNING

Dette kaianlegget har en jordet strømforsyning til din båt. Spenningen er 240V, 50Hz, en-fase, forsynt over stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-2.

 

GENERELT:

Det er svært viktig at strøm til båt er forskriftsmessig utført. Feil medfører store skader på båtens metalldeler som motor, propeller osv. I tillegg medfører jordfeil at strømmen på kaia kobles ut, og da stopper lensepumper, kjøleskap mv i de andre båtene.

 1. Hvis du ikke har en skilletransformator ombord for å skille det elektriske system ombord i din båt fra landsystemet kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.
 1. Strømkabel skal være i hel lengde, uten skjøtestykker og av sjø- og oljebestandig kvalitet med teknisk betegnelse H07RN-F, ledningen skal ha godt synlig merking, og ha minimum 2,5mm2 tverrsnitt.  
 1. Strømkabel skal på nye strømanlegg ha kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16 amp (blå industrikontakt / ”hankjønn”) med kapslingsgrad IPX4 eller 6.
 1. Det skal bare kobles til ett fartøy pr. stikkontakt.
 1. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten må forhindres.
 1. Alle reparasjoner på dette anlegget, samt ledninger til båter skal utføres av fagmann og kunne dokumenteres av det enkelte fartøys eier ved samsvarserklæring fra elektriker.

TILKOBLING VED ANKOMST:

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
 1. Koble ledningen først til inntaket ombord og deretter til stikkontakten på land.
 1. Forsikre deg om at ledningen henger slik at den ikke skades eller at man kan snuble i den.

 

FRAKOBLING VED AVREISE:

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
 1. Trekk ut stikkontakten på land først og deretter fra inntaket ombord.
 1. Sett på lokket på inntaket ombord for å forhindre inntrengning av vann og salt.
 1. Oppbevar kabelen tørt om bord.

Feil type kabel blir fjernet av havnemyndigheten og ved gjentagelse blir leieavtalen oppsagt.

 

Instruksen inntas i ”Vedtekter for marina og opplagsplasser”

Alta Havn KF                                       5. juni 2015

Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE